ANBI  Transparantie-gegevens

Christelijke Gereformeerde kerk te Apeldoorn-Oost


Naam ANBI:                   Christelijke Gereformeerde kerk te Apeldoorn-Oost
Gemeenteaanduiding:     Andreasgemeente
Telefoonnummer:            055-3666780
RSIN/Fiscaal nummer:    0036.65.604
Website:                        www.andreaskerkapeldoorn.nl
E-mail:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres:                            Anklaarseweg 185
Postcode:                       7323 AB
Plaats:                           Apeldoorn
Postadres:                     Anklaarseweg 185
Postcode:                       7323 AB
Plaats:                           Apeldoorn

 1. Algemeen

1.1 Historie

In 1968 besloot de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) van Apeldoorn-Centrum kerkdiensten te gaan houden in de in aanbouw zijnde wijk Zevenhuizen. Hiertoe werd ondermeer besloten omdat de CGK van Teuge te klein werd om als zelfstandige gemeente te kunnen blijven bestaan. Op 28 april 1968 werden de eerste diensten gehouden in "de Boerderij"aan de Laan van Zevenhuizen. Op 9 oktober 1971 had de eerste steenlegging van een eigen kerkgebouw aan de Anklaarseweg 185 plaats.

Op 14 april 1972 werd de Andreaskerk als wijkkerk van de CGK van Apeldoorn-Centrum in gebruik genomen. In de daarbij gehouden Dienst des Woords, die geleid werd door ds. J.H. Velema, was de tekst uit Johannes 1:43a: "Hij Andreas leidde hem tot Jezus".

Op 4 juni 1976 werd de Christelijke Gereformeerde Kerk van Apeldoorn-Oost geïnstitueerd. Voorganger in de dienst was ds. I. de Bruyne. De tekst was Efeze 4:16, met als thema voor de preek "Geestelijke gemeenteopbouw".

De Andreasgemeente is achtereenvolgens door de volgende predikanten gediend: ds. H. Biesma, ds. C.J. van den Boogert, ds. M. Groen, ds. J. Nutma. en ds A. Brons. Momenteel zijn we vacant.

1.2 Verband

De Andreasgemeente maakt deel uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (CGKN). In totaal heeft de CGKN zo’n 70.000 leden. Over het hele land verspreid zijn er 181 gemeenten. De CGKN willen zowel christelijk als gereformeerd zijn. Dat wil zeggen: zij weten zich één met de katholieke kerk van alle eeuwen; en zij willen kerken van de Reformatie zijn.

De CGKN zien de gereformeerde belijdenisgeschriften, te weten de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van Dordrecht als basis van hun belijden. In de CGKN wordt in het bijzonder de nadruk gelegd op de persoonlijke geloofsbeleving en het werk van de Heilige Geest.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde. De Andreasgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

1.3 Hier staan we voor

De Andreasgemeente wil een gemeente naar Gods bedoeling zijn, trouw aan de Bijbel, in verbondenheid met de gereformeerde traditie en met een open oog voor de uitdagingen die God in deze tijd aan Zijn kerk geeft. De Andreasgemeente wil zichtbaar zijn voor mensen in Apeldoorn en uitstralen dat iedereen welkom is.

1.4 Hier gaan we voor

Geïnspireerd door Gods Woord en Geest wil de Andreasgemeente, als volgelingen van Jezus Christus, een liefdevolle en bewogen gemeente zijn. Voor elkaar, voor onze gasten en voor allen die we ontmoeten mogen. Wij willen deze liefde en bewogenheid niet slechts in woorden, maar ook in daden belijden.

 

 

2 Bestuur en verantwoordelijkheden

2.1 Bestuur:

Het bestuur van de CGK Andreaskerk ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 ambtsdragers (1 predikant (vacant), 7 ouderlingen en 3 diakenen), die worden gekozen door en uit de leden van de gemeente. De werkzaamheden in de gemeente worden verricht volgens een taakveldenstructuur.

Het moderamen wordt gevormd door ouderling-voorzitter kerkenraad en moderamen, scriba ,  diaken (tevens voorzitter diaconie).

In 2010 is het besluit genomen volgens een structuur van taakvelden te gaan werken met hieraan gekoppelde werkvelden en verantwoordelijkheden.

2.2 Taakvelden, activiteiten en verantwoording:

Taakveld Pastoraat:

Algemeen:

Het pastoraat betekent ten diepste elkaar bij het Woord houden van de grote Pastor. Voor de uitvoering van pastorale zorg dienen beschikbare gaven en bekwaamheden binnen de gemeente zo breed mogelijk te worden ingezet. Daarbij draagt ieder belijdend lid de verantwoordelijkheid ten aanzien van de zorg voor en het omzien naar elkaar. Ouderlingen zijn daarin geroepen om elk lid dienstbaar te maken aan het geheel van de gemeente.

Activiteiten en verantwoording:

Het taakveld  is actief in de werkvelden; Pastorale bezoeken, onderling kontakt (v.w.b. pastorale bezoeken), bijbelkringen, mannenontbijt, persoonlijke voorbede en de vrouwenkring “Bij de Bron”. De pastorale zorg in de gemeente wordt uitgevoerd in drie wijkteams bestaande uit wijkouderlingen, wijkdiakenen, leden van onderling kontakt en pastorale bezoekers. Ook wordt pastorale zorg verleend door een aantal individuele, niet aan de wijkteams verbonden, gemeenteleden.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid en is in het taakveld eredienst vertegenwoordigd door de ouderling pastoraat, drie wijkouderlingen en de predikant.

Speerpunt: Bevorderen van het onderlinge pastoraat en daarin stappen zetten in het activeren van de gemeente in geloofsopbouw en de bewustmaking wat ‘gemeente-zijn’ daadwerkelijk is. Verder invulling geven aan actieve rol in de wijkteams voor wat betreft het pastoraat in de gemeente.

Taakveld diaconaat:

Algemeen:

Door het dienen komt de onderlinge zorg in de gemeente tot uiting, voor het diaconaat in het bijzonder door zorg voor hen die praktische of financiële ondersteuning behoeven. Voor de uitvoering van de diaconale zorg dienen beschikbare gaven en bekwaamheden binnen de gemeente zo breed mogelijk te worden ingezet. Daarbij draagt ieder lid de verantwoordelijkheid ten aanzien van de zorg voor en het omzien naar elkaar. Diakenen zijn daarin geroepen om elk lid dienstbaar te maken aan het geheel van de gemeente.

Activiteiten en verantwoording:

Het taakveld is actief in de werkvelden; diaconaat, onderling kontakt (v.w.b. activiteiten met de ouderen in de gemeente), ouderensoos, het welkom bij de viering van de erediensten, zondags koffiedrinken en telling van de collecten. De diaconale zorg in de gemeente wordt onder andere uitgevoerd in de wijkteams. Voor wat betreft het beheer van de financiële middelen heeft de diaconie een eigen verantwoordelijkheid.

Speerpunt: Naast het verder invulling geven aan een actieve rol (o.a. diaconaal huisbezoek) in de wijkteams zal de diaconie een eerste aanzet doen tot het opzetten van een gavenbank in de gemeente.

Taakveld Eredienst:

Algemeen:

In de eredienst klopt het hart van de kerk van Christus (Hand 2: 42) waarin aangegeven de 4 kernelementen van de eredienst. Dit is zichtbaar in;

 • de viering van de gemeenschap die God in Christus schenkt;
 • de bediening van de verzoening;
 • de bemoediging van elkaar;
 • het God loven in muziek, woord en gebed;
 • het bieden van een plek van geborgenheid;
 • het door jong en oud in verwondering leren van Gods oneindige genade;
 • het bieden van onze gaven als offer van dank.
Activiteiten en verantwoording:

Het taakveld is actief in de werkvelden; liturgie, kindernevendienst (in relatie tot eredienst), preekvoorziening, muziek, liturgisch bloemschikken en zang.

Bezint zich op het wezen van de eredienst, de diverse aspecten en onderdelen daarvan. Neemt kennis van wat er breedkerkelijk op het terrein van de eredienst gaande is. Evalueert de praktijk van de erediensten aan de hand van de Bijbelse Noties en toetst de erediensten op haar missionaire karakter. De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid en is in het taakveld eredienst vertegenwoordigd door de predikant.

Speerpunt: Het in samenspraak met kerkenraad en (gast)predikant invulling geven aan de erediensten waarin centraal staat de ontmoeting van God en Zijn gemeente, die door Hem is samengeroepen. God die in Zijn Woord tot ons komt en waarin de gemeente Hem antwoord in die ontmoeting.

Speerpunt: Verder vormgeven aan inhoud en het daartoe activeren van gemeenteleden bij de werkgroep Vluchtelingen en Asielzoekers en het zijn (worden) van een ‘Open gemeente’ naar elkaar als gemeenteleden en in de wijk.

Taakveld Jeugd:

Algemeen:

Het taakveld bewaakt dat;

 • de gemeente een lerende gemeenschap is waarin de jeugd opgroeit tot geestelijke volwassenheid;
 • de jeugd wordt meegenomen in het gemeenteleven
 • de jeugd taken en verantwoordelijkheden krijgt passend bij haar groei
 • de kerkelijke gemeenschap een veilige plek is voor de jeugd waar zij steun en hulp ontvangt bij het groeien naar volwassenheid.
Activiteiten en verantwoording:

Het taakveld is actief in de werkvelden; catechese, bijbelklas, kindernevendienst, jeugdactiviteiten, jeugdclubs, jeugdpastoraat en oppasdienst. Geeft pastorale aandacht aan alle doopleden voor zover zij de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt. Schakelt de jeugd in voor de opbouw van Gods Koninkrijk conform de opgedragen taken gesteld in het document ‘taakveld jeugd’. De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid en is in het taakveld jeugd vertegenwoordigd door de jeugdouderling.

Taakveld Beheer:

Algemeen:

Kerkbeheer berust als verantwoordelijkheid bij het taakveld beheer. Het kerkgebouw is eigendom van de kerk. Het taakveld ziet toe op het benodigde onderhoud. De kerk bezit geen pastorie. Op de bezittingen van de kerk rusten geen schulden. De voor de begroting van de kerk benodigde gelden worden geïnd middels een aan de leden gevraagde kerkelijke bijdrage. Tijdens de erediensten wordt uitsluitend gecollecteerd voor specifieke daartoe benoemde doelen/acties. Het taakveld ziet erop toe dat de gemeenteleden voldoen aan hun kerkelijke bijdrage die als een vrijwillige bijdrage wordt geïnd. Aan vermogen bezit de kerk een legaat van €52.639,=. Dit is in beheer ondergebracht bij het taakveld diaconaat met daarbij de restrictie dat van het legaat uitsluitend de (rente)opbrengsten mogen worden besteed aan door het taakveld diaconaat te noemen doelen/acties.

Activiteiten en verantwoording:

Het taakveld is actief in de werkvelden; kosterij, tuinonderhoud en bazarcommissie. In onderhoud gebouw en vervanging inventaris wordt momenteel gewerkt via een meerjarenplan. Voor 2015-2016 staat de vervanging van de verwarming, installeren van een minder-validentoilet en het plaatsen van dubbele beglazing in de kerkzaal op het programma. Salariëring predikant vindt plaats conform advies deputaten financiele zaken van de CGKN. Beloning koster vindt plaats op grond van onderling overeengekomen salariëring. Jaarlijks wordt in april tijdens een daartoe samengeroepen gemeenteavond verantwoording afgelegd van de rekening van het afgelopen jaar en de begroting voor het lopende jaar. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en (in verband met de huidige vacante periode) aan een kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, vergoeding organisten) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Het taakveld beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en het kerkgebouw, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Jaarlijks worden de lopende rekeningen gecontroleerd door een daartoe benoemde kascontrolecommissie die de controle uitvoert volgens een vastgesteld format en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid en is in het taakveld beheer vertegenwoordigd door de ouderling beheer.

Speerpunt: Het bewust maken en houden van de gemeenteleden dat de materiële kosten van het ‘kerk-zijn’ opgebracht dienen te worden door het betalen van een kerkelijke bijdrage.

Taakveld Communicatie:

Algemeen:

Het taakveld bewaakt de wijze waarop diverse communicatiemiddelen worden ingezet. Daarbij dient de communicatie dienstbaar te zijn aan het geestelijk doel van de opbouw van de gemeenschap en het missionaire karakter van de gemeente.

Activiteiten en verantwoording:

Het taakveld is actief in de werkvelden; beamer(gebruik), geluid, nieuwsbrieven, scribaat, website en de gemeentecoördinator. Het taakveld heeft daarbij de opdracht;

 • blijvende bezinning op huidige en nieuwe mogelijkheden op het gebied van communicatie;
 • zorg voor het beheer en het onderhoud van de communicatiemiddelen;
 • zorg voor een goede informatievoorziening (o.a. via nieuwsbrieven en website)passend bij het karakter van de gemeente;
 • zorg voor geluid en beeld ten behoeve van de eredienst;
 • zorg voor bijhouden en publiceren van ledenlijst en gemeentegids;
 • zorg voor digitale verbinding en (in voorkomend geval) opname van de erediensten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid en is in het taakveld communicatie vertegenwoordigd door de voorzitter van de kerkenraad.

Speerpunt: Verder werken aan communicatieproces en waar mogelijk verbeteren communicatiemiddelen en wijze van communiceren.

 

3. Samenwerking en extern beleid:

Naast de Andreaskerk zijn in Apeldoorn nog die CGK’n geïnstitueerd, namelijk Apeldoorn-Centrum (Barnabaskerk), Apeldoorn-Zuid (Samuelkerk) en de CGK zendingsgemeente ICF. De vier Christelijk Gereformeerde Kerken werken op allerlei gebied samen waarbij er ook samenwerking en kanselruil plaatsvindt met de Apeldoornse  Nederlandse Gereformeerde Kerken (Tabernakelkerk, de Voorhof en de Koningshof). Naast regelmatige kanselruil krijgt de samenwerking gestalte in onder andere gezamenlijke diensten en gezamenlijk georganiseerde activiteiten.

Een vanuit de samenwerkende kerken geformeerde stuurgroep (waarvan o.a. de predikanten deel uitmaken) speelt hierbij een sturende en coördinerende rol. 

Samen met de genoemde zusterkerken is de Andreaskerk lid van het Apeldoorns Beraad van Kerken, een oecumenisch platform van Apeldoornse kerken, waarin onder andere het contact met de plaatselijke overheid is geborgd.

4. Communicatie en evaluatie

Deze  informatie zal voor een ieder in te zien zijn op de website evenals de hierbij behorende stukken.

De genoemde speerpunten zullen jaarlijks geëvalueerd worden tijdens het kerkenraadweekend in oktober. Eventueel afgeronde speerpunten zullen in overleg met het betreffende taakveld worden vervangen door nieuwe speerpunten.

5. ANBI

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Apeldoorn-Oost (Andreasgemeente)

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Andreaskerk in Apeldoorn
Baten Werkelijk 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Bijdragen gemeenteleden 110.203 123.847 115.870 113.870
Overige opbrengsten 3.785 1.383 305 9.305
Totaal baten 113.988 125.230 116.175 123.175
Lasten
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker/werknemer) 54.346 63.707 56.100 62.400
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 15.310 19.324 16.100 15.600
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen 18.554 22.080 25.600 23.400
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 10.241 7.476 9.200 10.300
Diaconale doelen 12.349 13.274 15.970 25.466
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 2.555 2.463 4.000 3.750
Totaal lasten 113.354 128.324 126.970 140.916
Saldo baten en lasten 633 -3.094 (10.795) (17.741)
De bovenstaande staat bevat zowel de gegevens van de kerk als de diaconie.
Predikanten en werknemers.
Voor predikant worden de gangbare kerkelijke regelingen in hoofdlijnen gevolgd.
Met ingang van setember 2023 zijn er geen lasten meer voor de predikant in verband met emeritaat.
De lagere lasten voor kerkelijke gebouwen 2023 ten opzichte vsan de begroting komt hoofdzakelijk door de lagere kosten voor energie dan waar in de begroting 2023 rekening mee was gehouden.
 
Begroting 2023
In de begroting is uitgegaan dat de predikant vanwege emeritaat vanaf september niet meer ten laste van de gemeente komt.
De extra lasten voor kerkelijke gebouwen hebben betrefkking op de verwachte stijging van de energielasten.
Begroting 2024
In de begroting is uitgegaan van een parttime aanstelling van een kerkelijk medewerker.
Hierbij is uitgegaan van de gebruikelijke kerkelijke regelingen.

wijziging; juli 2024. / jaarlijks aanpassen financiele gegevens

Mooie woorden uit de Bijbel

Filippenzen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

CGK Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn

Waar vind je ons

Andreaskerk
Anklaarseweg 185
7323 AB Apeldoorn