bidden.jpg

Wat gebeurt er tijdens de kerkdienst

Onze kerkdiensten verlopen in de regel volgens een vaste liturgie. De liturgie is de volgorde van alle onderdelen van de kerkdienst. 

Liturgie

Welkom
Voorzang
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen
Gebed
Lezing van Gods geboden
Zingen
Schriftlezing
Zingen
Verkondiging
Zingen
Kindermoment
Kinderlied
Gebeden
Collecte
Geloofsbelijdenis (niet elke zondag,staande)
Zingen (staande)
Zegen

Uitleg liturgie per onderdeel:

In de kerkdienst gaat het om de ontmoeting met de Here. Hij komt tot ons en wij komen tot Hem.

  • Hij komt naar ons toe in de groet, de schriftlezing, de verkondiging en de zegen. Ook in de geboden waar we naar luisteren
  • Wij komen tot Hem in de gebeden, met het votum en de liederen, en het geven van onze gaven bij de collecte. En ook als we ons geloof belijden.

Zingen

Er wordt in een kerkdienst veel gezongen.
De eerste liederen zijn doorgaans een loflied, of een lied waarin het gaat over het komen naar Gods huis. Maar er kan ook gekozen worden voor een ander soort lied, bv. vanwege bijzondere gebeurtenissen in de gemeente of in de wereld.
Met de andere liederen reageren we als gemeente op het voorgaande onderdeel van de dienst. Na de lezing van de geboden zingen we bv. een lied van dank voor Gods Woord als leidraad voor ons leven, of een lied waarin wij schuld belijden, en bidden om vergeving. Na de schriftlezing en de verkondiging zingen we een lied dat aansluit bij het gehoorde. Aan het einde van de dienst zingen we meestal liederen waarmee we de Here danken en loven.
Wij zingen uit de Psalmen: het meest uit de ‘nieuwe berijming’ (te vinden in het Liedboek voor de Kerken), maar soms ook uit de ‘oude berijming’ (1773). Daarnaast zingen we gezangen uit het Liedboek voor de Kerken, of een andere bundel; de tekst van deze liederen is dan te vinden op het mededelingenblad of wordt getoond via de beamer.

Gebeden

In de diensten wordt meermalen gebeden.

  • Aan het begin van de dienst is er een moment van stilte. Daarin kunnen we ons persoonlijk voorbereiden op de dienst, met ‘stil gebed’ om Gods zegen - ook voor elkaar.
  • Vóór we gaan lezen uit de Bijbel, bidden we met name om de leiding van de Heilige Geest, en dat onze oren en harten open zullen zijn bij de Schriftlezing en de verkondiging.
  • In het ‘dankgebed’ aan het einde van de dienst danken we voor Gods Woord en voor alles wat we in de dienst ontvingen. We doen daarin ook voorbede en dankzegging voor gemeenteleden in bijzondere omstandigheden, en voorbeden voor kerk en wereld.

Met name komen we in het eerste gebed - of in een apart gebed - ook met verootmoediging bij de Here.

Vóór de dienst

Voordat de dienst begint is er orgelspel, totdat de kerkenraad en de voorganger binnenkomen. Voordat zij binnenkomen worden er nog mededelingen gedaan en wordt iedereen welkom geheten. Eén van de ouderlingen geeft na binnenkomst de voorganger een hand.
We gaan dan ons eerste lied zingen. En daarna gaan we staan, voor stil gebed, votum en groet.

Votum: woord van vertrouwen

Aan het begin van de dienst zeggen we nadrukkelijk tegen onszelf en elkaar en tegen de Here dat we in Zijn naam samenzijn en dat we alles van Hem verwachten. De voorganger spreekt namens de gemeente woorden als:
‘Onze hulp is in de naam van de Here,
die de hemel en de aarde heeft geschapen’

Groet

De voorganger spreekt namens God woorden van begroeting. Doorgaans heft hij daarbij één hand op, zoals wij vaak een hand opsteken bij een begroeting. Hij zegt daarbij woorden als:

‘Genade zij u, en vrede,
van God de Vader,
en van Jezus Christus, onze Here,
door de Heilige Geest’

Schriftlezing

De Schriftlezing bestaat uit één of twee gedeelten uit de Bijbel. Voordat we gaan luisteren bidden we dat Gods Woord dan ook echt voor ons zal opengaan en dat wij ervoor zullen openstaan. We hebben daarvoor de Heilige Geest nodig. Dan ervaren we hoe Gods Woord levend en krachtig is. Hoe oud het ook is, het blijkt nog steeds actueel - zoals het ook al de eeuwen door geweest is!

Verkondiging

Samen met de Schriftlezing vormt de verkondiging het hart van onze eredienst. We willen luisteren naar wat de Here zegt. In de preek wordt een tekst of gedeelte uit de Bijbel uitgelegd en toegepast. Wat staat er eigenlijk? Wat betekent dat? Wat betekent dat nú, voor ons?

Collecte

In elke dienst wordt er geld ingezameld. Ook op deze manier willen we in de dienst dienen. We krijgen heel veel; we willen dan ook iets teruggeven. Vaak kleine bedragen - maar het is een belangrijk gebaar: onze ‘duit in het zakje’.
De Andreasgemeente heeft ervoor gekozen om bijdragen voor het in stand houden van de gemeente niet via de collecte te innen. Daardoor is er één collecte. Deze collecte is bestemd voor de diaconie, een diaconaal project of een ander goed doel. Meer over de doelen kunt u hier lezen,

Zegen

Als wij weer weggaan uit de kerk geeft de HERE ons Zijn zegen mee.
Dan klinken de woorden van de priesterlijke zegen (Numeri 6:24-26)

de HERE zegene u en Hij behoede u
de HERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
de HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede
Of woorden uit het Nieuwe Testament (2 Corinthiërs 13:13):
de genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God de Vader
en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen

Lezing van Gods geboden

In de dienst lezen we doorgaans aan het begin van de dienst de geboden van de HERE. Vaak de ‘tien woorden’ uit Exodus 20 of Deuteronomium 5, en uit het Nieuwe Testament de samenvatting die Jezus gegeven heeft of vermaningen uit het Nieuwe Testament.
Als we deze dingen horen kijken we in de spiegel: hebben wij daadwerkelijk zo geleefd? Telkens weer moeten we belijden dat we tekortschieten; dat wij gezondigd hebben. Dat doen we vaak in het lied dat we na deze lezing zingen, of in het gebed dat dan volgt.

Geloofsbelijdenis

In een deel van de diensten belijden we ons geloof door het uitspreken of zingen van een heel korte samenvatting: de apostolische geloofsbelijdenis. Die is al heel oud (uit het midden van de 2e eeuw na Christus), en wordt wereldwijd gebruikt. Het uitspreken van de geloofsbelijdenis wordt vaak ingeleid met:
‘in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijden wij ons geloof...’
De apostolische geloofsbelijdenis wordt ook wel aangeduid als ‘credo’ - naar de eerste woorden; credo is ‘ik geloof’ (in het Latijn). Het credo luidt als volgt:

Ik geloof in God, de Vader,
de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
is nedergedaald in het rijk van de dood;
op de derde dag opgestaan van de doden;
die is opgevaren naar de hemel;
en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
de vergeving van de zonden,
de opstanding van het lichaam
en het eeuwig leven.

Mooie woorden uit de Bijbel

Psalm 93:1

Heer, u bent Koning, een Koning met macht, een Koning met kracht.

CGK Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn

Waar vind je ons

Andreaskerk
Anklaarseweg 185
7323 AB Apeldoorn